บริษัท กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

บริษัท กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2542  โดยคุณสุภนันทน์  ศรีทองสุข เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชปุ๋ย และฮอร์โมนสำหรับพืชที่มีคุณภาพระดับสากล มาจำหน่ายให้ร้านค้าและเกษตรกรภายใต้สัญลักณ์ ตราเทพีเสรีภาพ  โดยมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้เกษตรกร ได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ราคาถูก  เพื่อเป้าหมายเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตเคมีเกษตรจากทั่วโลก